Тульский краеведческий альманах № 18

127 Ë. Â. Áðèòåíêîâà. Ðîä òóëüñêèõ ñêîáÿíùèêîâ Ïîëèíûõ-Äåðïòîâûõ 24 ГУ ГАТО Ф . 3. Оп . 15. Д . 1286. Л . 273. 25 ГУ ГАТО . Ф . 3. Оп . 15. Д . 1292. Л . 986. 26 ГУ ГАТО . Ф . 174. Оп . 1. Т . 11. Д . 34282. Л . 1. 27 ГУ ГАТО . Ф . 93. Оп . 1. Д .50. Л . 785. 28 ГУ ГАТО Ф . 174. Оп . 1. Т . 11. Д . 34277. Нумерация листов отсутствует . 29 ГУ ГАТ . Ф . 256. Оп . 1. Д . 2654. Д . 44. 30 ГУ ГАТО . Ф . 93. Оп . 1. Д . 76. Л . 323. 31 ГУ ГАТО . Ф . 93. Оп . 1. Д . 69. Л . 426. 32 Флоренский Павел Александрович . Собрание сочинений в 3- х томах . Т . 3. Ч . 2.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg1NDEx